Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Potula HS, Wang D, Dong Van Quyen, Singh NK, Kundumani-Sridharan V, Karpurapu M, Park EA, Glasgow WC, Rao GN.

Đơn vị: Phòng Vi sinh phân tử

Đăng tại: J Biol Chem. 2009.

Tập,(số),trang: 284:31142-55.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1135
Ngày cập nhật: Thứ ba, 11 Tháng 11 2014