Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Caridha R, Ha TT, Gaseitsiwe S, Hung PV, AnhNM, BaoNH, Dinh Duy Khang, HienNT, Cam PD, Chiodi F, Ehrnst A.

Đơn vị: Phòng Vi sinh phân tử

Đăng tại: AIDS Res Hum Retroviruses. 2012 Aug;

Tập,(số),trang: 28(8):852-6.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1196
Ngày cập nhật: Thứ ba, 11 Tháng 11 2014