Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Đặng Diễm Hồng Hoang Minh Hien, Hoang Thi Lan Anh.

Đơn vị: Phòng Công nghệ tảo

Đăng tại: African Journal of Biotechnology.

Tập,(số),trang: 10 (12): 2308-2313. (ISI, IF: 0,565).

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1213
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014