Công bố 30 năm Viện Công nghệ sinh học

Viện Công nghệ Sinh học thông báo số lượng công bố trong quá trình 30 năm hình thành và phát triển của Viện 


02 Phòng Thí nghiệm Trọng điểm công nghệ gen
03 Phòng Các chất có hoạt tính SH từ VSV
04 Phòng Công nghệ ADN ứng dụng
05 Phòng Công nghệ lên men-CB

06 Phòng Công nghệ sinh học động vật
07 Phòng Công nghệ sinh học enzyme
08 Phòng Công nghệ sinh học môi trường
09 Phòng Công nghệ sinh học tái tạo môi trường
10 Phòng Công nghệ tảo
11 Phòng Công nghệ tế bào động vật
12 Phòng Công nghệ tế bào thực vật
13 Phòng Di truyền tế bào thực vật
14 Phòng Hóa sinh Protein
15 Phòng Kỹ thuật di truyền
16 Phòng Miễn dịch học
17 Phòng Sinh hóa ứng dụng
18 Phòng Thử nghiệm sinh học
19 Phòng Tin sinh học
20 Phòng Vi sinh vật đất
21 Phòng Vi sinh vật dầu mỏ
22 Phòng Vi sinh vật học phân tử
23 Trung tâm Giám định ADN
24 Trung tâm Giống và bảo tồn nguồn gen VSV
25 Trung tâm Nghiên cứu UD tế bào gốc & Liệu pháp tế bào