PTNTĐ Công nghệ gen: Chặng đường đầu tiên của quá trình hình thành và phát triển

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen (PTNTĐCNG) thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học (CNSH) là 1 trong 17 PTNTĐ được đầu tư giai đoạn I, theo Quyết định số 850/2000/QĐ-TTg ngày 7.9.2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng các PTNTĐ. Từ khi xây dựng và đi vào hoạt động đến nay, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng PTNTĐ này đã xây dựng được các định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, sử dụng và khai thác hiệu quả các thiết bị, đem lại kết quả đáng khích lệ. Đọc tiếp...

Tin: Tạp chí Hoạt động Khoa học