Viện Công nghệ sinh học hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy

Viện Công nghê sinh học yêu cầu cán bộ, viên chức tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy với các thông tin cụ thể như sau:
Tên gọi: Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy.
Phạm vi tổ chức: Phát động, tổ chức trên phạm vi toàn quốc.
Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam. Trừ các cá nhân tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị thiết kê phần mềm website hoặc trực tiếp vận hành phục vụ Cuộc thi.

Đơn vị Tổ chức: Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi được thành lập theo Quyết định số 1172/QĐ-BCA ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an.
   Người dự thi tham dự theo 2 hình thức:
1. Trực tuyến: Trên website https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn
Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức đồng thời tổ chức 03 vòng thi trực tuyến:
      Vòng 1: Từ 81100 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/8/2023;
      Vòng 2: Từ 8h00 ngày 20/8/2023 đến 231159 ngày 19/9/2023;
      Vòng 3: Từ 8h00 ngày 20/9/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023
 2. Thi viết: Bài viết tay, đánh máy hoặc bằng ngôn ngữ dưới định dạng dễ tiếp cận dành cho người khiếm thị.
Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 03 tháng, bắt đầu từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 231159 ngày 19/10/2023.
Xem thông tin chi tiết tại đây