Hội nghị quốc gia về Sinh vật biến đổi gen và quản lý an toàn sinh học

anhTrân trọng kính mời: Các nhà khoa học, các nhà quản lý từ Bộ, Ban nghành, Viện nghiên cứu, các trường đại học, Trung tâm và các Doanh nghiệp có kết quả nghiên cứu và hoạt động liên quan đến sinh vật biến đổi gen tham dự hội nghị với nội dung:

Báo cáo khoa học về các nghiên cứu liên quan đến sinh vật biến đổi gen.

Báo cáo công tác quản lý sinh vật biến đổi gen, sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.

Báo cáo về tình hình thương mại hóa các sản phẩm từ sinh vật biến đổi gen ở Việt Nam và trên thế giới.

Triển lãm tại hội nghị các trang thiết bị về Công nghệ sinh học hiện đại và sản phẩm về Công nghệ sinh học hiện đại.

Bài viết dưới dạng bản in và file điện tử gửi về cho Ban tổ chức  theo địa chỉ:
TS. Quyền Đình Thi
Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Email: quyen@ibt.ac.vn/ quyendt2000@yahoo.com

Thông tin gửi theo địa chỉ thư điện tử hoặc qua đường bưu điện trước ngày 07/07/2009 đối với các báo cáo tóm tắt và trước ngày  25/07/2009 đối với các báo cáo toàn văn

Đơn vị tổ chức:

CỤC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG/ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đơn vị đồng tổ chức:

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

 

Thông tin chi tiết   Download

 Hướng dẫn chi tiết cho tác giả:  Download

Tin: Viện Công nghệ sinh học