Kết quả đánh giá viên chức Viện Công nghệ sinh học năm 2020

Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 và Công văn số 2273/VHL-TCCB ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức;
Căn cứ kết quả bình xét của Lãnh đạo Viện ngày 24/11/2020 Viện Công nghệ sinh học thông báo cho các đơn vị trực thuộc biết kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo file đính kèm