Giấy mời Seminar khoa học ngày 28/09/2018

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.
Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề: "Nghiên cứu ứng dụng chất hoạt hóa bề mặt sinh học từ vi sinh vật biển trong xử lý ô nhiễm hydrocarbon dầu mỏ";
Người trình bày: TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa, Phòng Vi sinh vật dầu mỏ.
2. Tên chủ đề: "Bảo tồn, khai thác và phát triển Bộ sưu tập vi khuẩn Bacillus thuringiensis Việt Nam";
Người trình bày: TS. Lê Thị Minh Thành, Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen VSV.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 28 tháng 09 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.