TS. Bạch Thị Mai Hoa

  • Điện thoại: 04. 38363257
  • E-mail:

Quá trình đào tạo:

  • Năm: Kỹ sư, Viện Đại học Mở
  • Năm: ThS, Trường Đại học Tự do Bruxen, VQ Bỉ

Lĩnh vực nghiên cứu:

Dự án đã tham gia

  • Nghiên cứu sản xuất proteaza kiềm từ các chủng phân lập tại Việt nam.
  • Nghiên cứu sản xuất 6-APA từ penicillin G bằng phương pháp cố định tế bào
  • Nghiên cứu điều hòa dịch mã và ảnh hưởng của protein SS– LrpB từ cổ xạ khuẩn Sulfolobus solfataricus
  • Dòng hóa và biểu hiện DAAO từ Trigonopsis variabilis trong E. coli

Giải thưởng

  • Giải ba, Thanh niên khoa học lần thứ nhất, Viện Khoa học và công nghệ.Technology
  • Học bổng 322 dành cho cán bộ nghiên cứu.

Công trình công bố

1- Peeters, E., Hoa, B. T. M., Zegers, I., Charlier, D and Maes, D. Overexpression, purification, crystallization and preliminary X- ray diffraction analysis of the C- terminal domain of Ss- LrpB, a transcription regulator from Sulfolobus solfataricus. Acta Cryst (2005) F6. 985-988.

2- Trần Đình Mấn, Phạm Thị Thuý, Phí Quyết Tiến, Bạch Mai Hoa, Phạm Kim Dung, Phạm Bích Hợp, Lê Gia Hy. Nghiên cứu tối ưu hoá môi trường lên men sản xuất penixilin axylaza bằng chủng Escherichia coli PA2 Kỷ yếu Viện Công nghệ sinh học, 2000-2001 434-443, 2002

3- Le Gia Hy, Pham Thi Thuy, Bach Mai Hoa, Phi Quyet Tien, Pham Bich Hop, Tran Dinh Man. Immobilization of whole-cell penicillin G acylase for manufacturing 6-aminopenicillanic acid: preliminary results. Proc. 4th internal Sym. on New horizon of Bioscience in forest products field, Chungbuk Univ., Chenggju, Korea, pp 99-109, 2003.

4- Lê Gia Hy, Phí Quyết Tiến, Bạch Mai Hoa, Lê Thanh Mai, Phùng Kỳ Trang. Đặc điểm sinh học và điều kiện thích hợp cho cố định tế bào chủng Acremonium chrysogenum AC880 trên Na-alginate sinh tổng hợp cephalosporin C. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, HàNôi 2003, Nxb Khoa học& Kỹ thuật, tr. 93-96, 2003.

5- Bach Mai Hoa et al. Studies on production of alkaline enzymes from isolated alkaline microorganism in Vietnam (1999)

6- Bạch Thị Mai Hoa, Phan Thị Hồng Thảo, Đào Việt Hà, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Phương Nhuệ, Phạm Thị Bích Hợp (2007). Phân loại chủng xạ khuẩn HX 10.2 có khả năng phân hủy lignocellulose. Báo cáo Hội nghị khoa học 2007: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. (đang in)