Phan Văn Chí

Đào tạo

  • Học nghề, Máy nông nghiệp, Cộng Hòa lien bang Đức

Chức danh

  • Kỹ thuật viên

Qúa trình công tác

  • 01/1980 – 01/1982: Công nhân vận hành máy nông nghiệp, Viện Sinh vật.
  • 02/1982 – 05/1985, Bộ đội.  D4 – E2 – F31
  • 6/1985 – Nay, Kỹ thuật viên. Phòng Công nghệ Lên men