TS. Hồ Tuyên

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

Đại học:

Thời gian đào tạo từ 9/1984 đến 6/1985.

  • Trường Đại học Ngoại ngữ, Thanh xuân, Hà Nội.
  • Ngành học: Lưu học sinh tiếng Nga.

Thời gian đào tạo từ 9/1985 đến 6/1990.

  • Trường Đại học Công nghệ Varonhet, TP. Varonhet, Liên xô cũ.
  • Ngành học: Công nghệ lên men và rượu vang.
  • Tên luận án tốt nghiệp: “Sử dụng các chất có hoạt tính bề mặt để tối ưu hoá quy trình công nghệ sản xuất cồn”.

Thạc sỹ:

  • Thời gian đào tạo từ: 9/2001 đến 10/2003.
  • Nơi học: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
  • Ngành học: Công nghệ Sinh học.
  • Tên luân văn: “Nghiên cứu điều kiện lên men sản xuất xephalosporin C bằng chủng Cephalosporium acremonium 880”.
  • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ:

1. Gramkovxkaia L. K., Hồ Tuyên (1990), Nghiên cứu so sánh đánh giá tính chất lưu biến của sự nhào bột sử dụng trong công nghệ sản xuất cồn. Tạp chí Bibliographitrexkoe ukazatrel “Deponirovanưi rykopici” (VINITI), Moxcova, số 11, tr. 105.
2. Lương Đức Phẩm, Trần Đình Mấn, Tăng Thị Chính, Hồ Tuyên (12/1992), Nghiên cứu phân lập nấm men bia và tìm hiểu đặc tính sinh học của chủng Saccharomyces carlsbergensis H. Tạp chí sinh học, tập 14, số 4, tr. 13 - 17. 
3. Lương Đức Phẩm, Trần Đình Mấn, Hồ Tuyên (1994), Nghiên cứu Công nghệ sản xuất rượu vang nhờ các chủng nấm men phân lập ở Việt nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập XXXII, số 6, tr. 1 - 6. 
4. Lương Đức Phẩm, Trần Đình Mấn, Hồ Tuyên (12/1994), Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn các chủng nấm men cho lên men rượu vang. Báo cáo tóm tắt Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ Sinh học và Hoá sinh phục vụ sản xuất và đời sống, Hà Nội, tr. 161.
5. Lương Đức Phẩm, Trần Đình Mấn, Hồ Tuyên (10/1996), Nghiên cứu khử khoáng trong nước dùng cho công nghệ lên men. Tuyển tập các Công trình khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
6. Lương Đức Phẩm, Trần Đình Mấn, Hồ Tuyên, Nguyễn Thế Trang, Lê Minh Châu (10/1996), Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất rượu vang từ các loại quả ở Việt nam. Tuyển tập các Công trình khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tr. 68 - 75.
7. Nguyễn Hoàng Tỉnh, Lương Đức Phẩm, Đào Việt Bắc, Hồ Tuyên, Trần Đình Mấn và cộng sự (1996), Nghiên cứu chất lượng hạt đại mạch trồng ở Việt nam và Công nghệ sản xuất malt nội địa. Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học – 1995, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.
8. Lương Đức Phẩm, Trần Đình Mấn, Hồ Tuyên, Nguyễn Thế Trang, Lê Minh Châu (1996), Quy trình công nghệ sản xuất rượu vang từ một số loại quả miền núi. Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học – 1995, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tr. 404-412.
9. Lê Văn Trường, Hồ Tuyên, Elisabeth Helmke, Lê Trần Bình, Thomas Schweder (2/2001), Cloning of two pectate lyase genes from the marine Antarctic bacterium Pseudoalteromonas haloplanktis strain ANT/505 and characterization of the enzymes. Extremophiles (5), Springer-Verlag, p. 35–44
10. Hồ Tuyên, Trần Đình Mấn, Trương Mai Thu, Phạm Thu Thuỷ (2001), Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn sinh a-amylaza hoạt động ở nhiệt độ thấp, Hội nghị khoa học lần thứ 19 Đại học Bách khoa Hà Nội, tr. 26 – 39.
11. Lê Gia Hy, Phí Quyết Tiến, Hồ Tuyên, Trần Đình Mấn, Phạm Bích Hợp, Trần Tựu (20/10/2003) Nghiên cứu sản xuất 6-aminopenicillanic acid (6-APA) từ penicillin G bằng phương pháp cố định tế bào E. coli PA2. Báo cáo tóm tắt Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội, tr. 69.
12. Phí Quyết Tiến, Phùng Kỳ Trang, Hồ Tuyên, Phạm Bích Hợp, Lê Gia Hy (12/2003), Nghiên cứu lên men sinh tổng hợp cephalosporin C bằng tế bào cố định chủng Cephalosporium Acremonium AC 880. Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Hà Nội, NXB Khoa học và Kỹ thuật, tr. 392 – 395.
13. Lê Gia Hy, Phạm Bích Hợp, Phí Quyết Tiến, Bạch Mai Hoa, Hồ Tuyên, (2003), Immobilisation of whole-cell penicillin G acylase for manufacturing 6-aminopenicillanic acid. J. Advances in Natural Sciences, NCST (đã nhận đăng).