ThS. Lại Thanh Tùng

Quá trình đào tạo:

  • Cử nhân Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Thạc sỹ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Dự án đã tham gia

  • Tuyển chọn các chủng vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm mốc ưa mặn, ưa kiềm có hoạt tính sinh học(enzym, kháng sinh) từ đất ngập mặn ven biển Bắc Việt Nam
  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước thải ngâm tre nứa
  • Nghiên cứu lên men sản xuất kháng sinh vancomycin từ chủng Streptomyces orientalis
  • Nghiên cứu sản xuất kháng sinh từ chủng Acremonium chrysonium AC 880

Công trình công bố

1. Lê Gia Hy, Lại Thanh Tùng, Tăng Thị Chính, Phạm Kim Dung, Phạm Thanh Huyền, Phạm Bích Hợp. Tính đa dạng của nhóm vi sinh vật ưa mặn sinh enzym kiềm phân lập từ nước biển ven bờ Bắc Bộ. Những vấn đề NCCB trong khoa học sự sống (Kỷ yếu Hội nghị NCCB lên thứ 2-7/2003). Nxb Khoa học & Kỹ thuật, tr. 141-144, 2003.

2. Phạm Bích Hợp, Lại Thanh Tùng, Lê Gia Hy, Vũ Hồng Minh, Phạm Thu Thuỷ. Nghiên cứu protease kiềm chịu măn từ vi sinh vật ưa kiềm phân lập từ nước biển. Những vấn đề NCCB trong khoa học sự sống (Kỷ yếu Hội nghị NCCB lên thứ 2-7/2003). Nxb Khoa học & Kỹ thuật, tr. 608-611, 2003.

3. Nguyễn Văn Hiếu, Lại Thanh Tùng, Phan Thị Hồng Thảo, Lê Gia Hy. Nghiên cứu điều kiện lên men sản xuất vancomycin từ xạ khuẩn Streptomyces orientalis. Báo cáo Hội nghi khoa học toàn quốc: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống định hướng y dược học. Nxb KH&KT, Hà Nội, tr. 406-409, 2004.

4. Phạm Thị Bích Hợp, Lại Thanh Tùng, Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Lê Gia Hy. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi sinh vật biển HT0523. Báo cáo khoa học, Hội nghị toàn quốc 2005: nghiên cứu cơ ản trong khoa học sự sống, Nxb Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tr. 549-552, 2005. 1. Lê Gia Hy, Lại Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Hợp. Nghiên cứu vi sinh vật ưa kiềm và ưa mặn sinh proteaza kiềm trong nước biển của vịnh Bác Bộ, Việt Nam. Tạp chí Sinh học, 27 (3): 72-81, 2005.