ThS. Phạm Thanh Huyền

  • Điện thoại:
  • E-mail:

Quá trình đào tạo:

  • Năm: Cử nhân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
  • Năm: Thạc sĩ, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lĩnh vực nghiên cứu:

Qúa trình công tác

  • 2002 - đến nay: nghiên cứu viên thuộc phòng Công nghệ Lên men, Viện Công nghệ Sinh học

Dự án đã tham gia

  • Tuyển chọn các chủng vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm mốc ưa mặn, ưa kiềm có hoạt tính sinh học(enzym, kháng sinh) từ đất ngập mặn ven biển Bắc Việt Nam
  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước thải ngâm tre nứa 
  • Nghiên cứu lên men sản xuất kháng sinh vancomycin từ chủng Streptomyces orientalis
  • Nghiên cứu sản xuất kháng sinh từ chủng Acremonium chrysonium AC 880

Công trình công bố

1. Lê Gia Hy, Lại Thanh Tùng, Tăng Thị Chính, Phạm Kim Dung, Phạm Thanh Huyền, Phạm Bích Hợp. Tính đa dạng của nhóm vi sinh vật ưa mặn sinh enzym kiềm phân lập từ nước biển ven bờ Bắc Bộ. Những vấn đề NCCB trong khoa học sự sống (Kỷ yếu Hội nghị NCCB lên thứ 2-7/2003). Nxb Khoa học & Kỹ thuật, tr. 141-144, 2003.

2. Hồ Tuyên, Phạm Thị Bích hợp, Phạm Thanh Huyền, Lê Gia Hy. Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho sonh tổng hợp cephalosporin C bởi chủng Acremonium chrysogenum AC880. Báo cáo khoa học Hội nghi khoa học toàn quốc: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống định hướng y dược học. Nxb KH&KT, Hà Nội, tr. 483-486, 2004.

Ngoại ngữ Tiếng Anh bằng C