Lĩnh vực nghiên cứu

  • Nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi sinh vật công nghiệp: các chủng sinh tổng hợp chất kháng sinh, enzyme, các chế phẩm sinh học và các chủng vi sinh vật xử lý chất thải bảo vệ môi trường.
  • Nghiên cứu tạo chủng vi sinh vật sinh tổng hợp kháng sinh và enzyme cao bằng các kỹ thuật di truyền để ứng dụng trong sản xuất công nghiệp.
  • Xây dựng quy trình công nghệ lên men sản xuất các chất kháng sinh và enzyme công nghiệp, chất hoạt hóa bề mặt và các sản phẩm lên men từ vi sinh vật phục vụ sản xuất công nghiệp. 
  • Thiết kế các dây chuyền công nghệ, xây dựng hệ thống thiết bị lên men, hoàn thiện các kỹ thuật lên men vi sinh vật và sản xuất thử nghiệm.
  • Nghiên cứu ứng dụng các vật liệu mới làm chất mang cố định tế bào và enzyme trong quá trình chuyển hóa sinh học tạo ra sản phẩm mới ứng dụng trong y học, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và bảo vệ môi trường.