Thành viên cũ

  • PGS. TS. Phạm Bích Hợp (đã nghỉ hưu)
  • TS. Nguyễn Kim Thoa chuyển sang Phòng Công nghệ vật liệu sinh học
  • TS. Phan Thị Hồng Thảo
  • TS. Nguyễn Văn Hiếu
  • ThS. Vũ Văn Lợi
  • ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên