ThS. Lại Thanh Tùng

Quá trình đào tạo:

  • Cử nhân Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Thạc sỹ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem tiếp...