PGS. TS. Lê Gia Hy

Nguyên Trưởng phòng Công nghệ lên men

Điện thoại : 04.7567103/ 0913 047398

Fax: 84 8363144

E-mail: legiahy@ibt.ac.vn/ legiahy2002@yahoo.com

Xem tiếp...