ThS. Phạm Thanh Huyền

  • Điện thoại:
  • E-mail:

Quá trình đào tạo:

  • Năm: Cử nhân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
  • Năm: Thạc sĩ, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lĩnh vực nghiên cứu:

Xem tiếp...