TS. Bạch Thị Mai Hoa

  • Điện thoại: 04. 38363257
  • E-mail:

Quá trình đào tạo:

  • Năm: Kỹ sư, Viện Đại học Mở
  • Năm: ThS, Trường Đại học Tự do Bruxen, VQ Bỉ

Lĩnh vực nghiên cứu:

Xem tiếp...