Thông tin luận án NCS: Nguyễn Hoài Thu

Tên đề tài luận án: Đặc tính sinh học phân tử chủng Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem mang gen blaKPC phân lập tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội

Chuyên ngành: Vi sinh vật học                                             Mã số: 62 42 01 07

Họ và tên Nghiên cứu sinh:           Nguyễn Hoài Thu                      

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:       (1) PGS. TS. Nguyễn Bình Minh

  1.                                                        (2) PGS. TS. Đinh Duy Kháng

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Đã phát hiện bệnh nhân nhiễm khuẩn do kháng carbapenemmang gen blaKPC-2 cao trên tổng số bệnh nhân nhiễm khuẩn tại ba bệnh viện Xanh pôn, Thanh Nhàn và Việt Đức của Hà Nội giai đoạn 2010-2014.
  2. Đã phát hiện một số chủng K. pneumoniae kháng carbapenem chứa các plasmid mang gen blaKPC-2.
  3. Đã phát hiện các plasmid mang gen blaKPC-2 có khả năng truyền từ K. pneumoniae sang E. coli J53 bằng con đường tiếp hợp trong điều kiện phòng thí nghiệm.
  4. Đã phát hiện mối liên quan dịch tễ học phân tử của các chủng kháng carbapenem mang gen blaKPC-2 giữa 2 bệnh viện Xanh pôn và Thanh Nhàn.
    Xem chi tiết tại đây!