Thông tin luận án NCS: Nguyễn Thị Đà

Tên đề tài luận án: “Sàng lọc và nghiên cứu ảnh hưởng của đột biến điểm trên peptide tín hiệu đến khả năng tiết α-amylase tái tổ hợp trong Bacillus subtilis

Chuyên ngành: Vi sinh vật học                    Mã số: 62 42 01 07

Họ và tên Nghiên cứu sinh:   Nguyễn Thị Đà

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Đình Mấn

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

xem chi tiết tại đây