Thông tin luận án NCS: Phan Thị Thu Hiền

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chuyển gen cry8Db có tính kháng côn trùng vào cây mía

Chuyên ngành:   Di truyền học                                             Mã số:   62 42 01 21

Họ và tên Nghiên cứu sinh:      Phan Thị Thu Hiền

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:  (1) TS. Phạm Bích Ngọc - Viện Công nghệ sinh học

                                                    (2) PGS. TS. Chu Hoàng Hà - Viện Công nghệ sinh học

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xem chi tiết tại đây