Thông tin luận án NCS: Đinh Thị Thu Hằng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển kỹ thuật multiplex PCR xác định nhanh đồng thời Bacillus anthracis Yersinia pestis.

Chuyên ngành: Vi sinh vật học                     Mã số: 62 42 01 07

Họ và tên Nghiên cứu sinh:   Đinh Thị Thu Hằng    

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: (1) PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn, (2) PGS. TS. Nghiêm Ngọc Minh                    

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xem chi tiết tại đây