Thông tin luận án NCS: Cung Thị Ngọc Mai

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu khả năng phân hủy hợp chất vòng thơm của các chủng vi sinh vật tạo màng sinh học phân lập tại một số địa điểm ô nhiễm dầu ở Việt Nam

Chuyên ngành: Vi sinh vật học                                             Mã số: 62 42 01 07

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Cung Thị Ngọc Mai                 

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nghiêm Ngọc Minh – Viện Nghiên cứu hệ gen;

                                               TS. Lê Thị Nhi Công – Viện Công nghệ sinh học          

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

xem chi tiết tại

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Đã tuyển chọn được 7 chủng vi khuẩn và 2 chủng nấm men lần lượt là Rhodococcus QN11, Paracoccus , Ochrobactrum, Pseudomonas, Pseudomonas, AcinetobacterQND10, RhodococcusCandida viswanathii TH1 và Candida từ các vị trí ô nhiễm dầu. Các chủng vi khuẩn tạo biofilm tốt ở pH 7, 30-37oC, NaCl 1%, nguồn carbon là saccharose, nguồn nitrogen là KNO3, các chủng nấm men tạo biofilm tốt ở pH 5, 30oC, NaCl 1,5%, nguồn carbon là saccharose, nguồn nitrogen là KNO3. Các chủng vi sinh vật này không có sự đối kháng lẫn nhau và có liều gây chết LD50>109 CFU/ml.
  2. Đã xác định được hiệu suất phân hủy naphthalene của chủng BQN11 là 61,1% (hàm lượng ban đầu là 200 ppm); chủng VTPG5 phân hủy 99,8% phenol (hàm lượng ban đầu là 200 ppm); 3 chủng ĐGP2, ĐGP4 và ĐGP8 phân hủy 78,5%, 85,2%, 77,1% phenol (hàm lượng ban đầu là 100 ppm); chủng DG25 phân hủy 76,07% pyrene (hàm lượng ban đầu là 300 ppm); chủng TH4 phân hủy 64,2% pyrene (hàm lượng ban đầu là 100 ppm); chủng QND10 phân hủy 65,4% anthracene (hàm lượng ban đầu là 100 ppm).
  3. Đã xác định được các sản phẩm trung gian và đề xuất được con đường chuyển hóa iso-pentylbenzene do biofilm chủng nấm menTH1tạo thành.
  4. Đã phân tích được sự biến động vi khuẩn có trong biofilm đa chủng trước và sau 7, 14 ngày xử lý. Trình tự nucleotide của 3 băng tương ứng với 3 dòng vi khuẩn có sự tương đồng 100% với các chủng vi khuẩn nuôi cấy được bổ sung vào mô hình xử lý.
  5. Đã xác định được hiệu suất phân hủy phenol của biofilm đa chủng vi khuẩn và biofilm đa chủng nấm men là 99% và 87% phenol với hàm lượng ban đầu 202 mg/l sau 7 ngày xử lý; 97-100% và 70-86% các hydrocarbon thơm có trong nước thải Kho xăng dầu Đỗ Xá, Hà Nội sau 14 ngày xử lý trong mô hình quy mô 5 lít phòng thí nghiệm.