Thông tin luận án NCS: Đỗ Hải Lan

Tên đề tài luận ánNghiên cứu thiết kế và chuyển gen AGPopt tổng hợp nhân tạo vào cây sắn (Manihot esculenta Crantz)

Chuyên ngành: Sinh lý học thực vật

Mã số: 62 42 01 12

Họ và tên: Nghiên cứu sinh: Đỗ Hải Lan                     

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS. TS. Lê Trần Bình, PGS, TS. Lê Văn Sơn

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

 

Xem chi tiết tại đây

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

             1.Quy trình tái sinh cây sắn được xây dựng thành công thông qua phôi soma từ đỉnh chồi và thùy lá non của 2 giống sắn KM140 và KM94 ở Việt Nam hình thành trên môi trường MS có bổ sung picloram 12 mg/l và tái sinh chồi trên môi trường chứa BAP 0,3 mg/l.

             2. Quy trình chuyển gen vào cây sắn thông qua A. tumefaciens được thử nghiệm thành công với  gen gus vào phôi soma, kết quả thu được đạt hiệu quả chuyển gen là 0,9 %.

             3. Trên cơ sở trình tự glgC của E.coli K12, gen AGPopt đã được tổng hợp nhân tạo trong đó mã di truyền đã được tối ưu phù hợp biểu hiện trong thực vật, đồng thời bổ sung đột biến thay thế G336D. Cấu trúc gen AGPopt đã được thiết kế vào vector chuyển gen pBI121 và được kiểm tra khả năng biểu hiện, làm tăng hoạt tính của enzim AGPase và hàm lượng tinh bột ở lá của cây thuốc lá.

             4. Cấu trúc gen AGPopt được chuyển thành công vào cây sắn KM94 thông qua phôi soma. Bước đầu đã kiểm tra được 5/6 dòng cây sắn có mặt gen nptII và AGPopt bằng kỹ thuật PCR.