Thông tin luận án NCS: Nguyễn Thị Thảo

Tên đề tài luận ánNghiên cứu vai trò của một số gốc axit amin đối với tính chất của
β-galactosidase từ Bacillus subtilis VTCC-DVN-12-01 phân lập ở Việt Nam bằng kỹ thuật
ep-RCA và đột biến điểm định hướng
           

Chuyên ngành: Hóa sinh học

Mã số: 62 42 01 16

Họ và tên: Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thảo                     

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Quyền Đình Thi     

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Đã xây dựng được thư viện đột biến ngẫu nhiên gen lacA mã hóa b-galactosidase (LacA) của B. subtilis VTCC-DVN-12-01 bằng phương pháp ep-RCA (Error-prone rolling circle amplification) với tần suất đột biến đạt 2,7 đột biến/kb.
  2. Đã xác định được sáu vị trí axit amin quyết định đến hoạt tính của LacA gồm Arg120, Asn158, Trp331, Glu371, Lys372 và His374.