Thông tin luận án NCS: Nguyễn Thị Quý

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biểu hiện, tinh chế và bước đầu đánh giá đặc tính sinh học của Interleukin-11 người tái tổ hợp

Chuyên ngành: Hóa sinh học                                                Mã số: 62 42 01 16

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Quý                      

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: (1) GS. TS. Trương Nam Hải; (2) TS. Lê Thị Thu Hồng     

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết tại đây

 

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Đã biểu hiện thành công protein IL-11 người tái tổ hợp dung hợp với SUMO ở tế bào E. coli Rosetta 2 với hàm lượng 1,43 g/l dịch tế bào. Đặc biệt, protein SUMO-IL11 biểu hiện ở trạng thái tanthuận lợi cho quá trình tinh sạch bằng sắc ký ái lực.
  2. Đã tinh chế được protein IL-11 tái tổ hợp với độ tinh khiết >99% và hiệu suất thu hồi là 34,68%. Sản phẩm IL-11 đông khô tan hoàn toàn thành dịch trong suốt sau khi hoàn nguyên và chứa chất gây sốt trong giới hạn cho phép (£ 175 EU/liều).
  3. Đã bước đầu đánh giá đặc tính sinh học của sản phẩm IL-11 tái tổ hợp tạo ra. Protein có tác dụng tăng sinh dòng tế bào TF-1 là 4,17.105 IU/mg. Sản phẩm IL-11 thử nghiệm trên mô hình động vật đã thể hiện tính an toàn chung, không có biểu hiện độc tính cấp, không gây độc tính bán trường diễn và không gây sốt cho thỏ.