Điều chỉnh hạn nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010

 

Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước trân trọng thông báo:

Thời hạn cuối cùng để ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010 tại các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở là ngày 30 tháng 6 năm 2010, thay thế quy định ngày 15 tháng 6 năm 2010 tại công văn số 33/TB-VP.HĐCDGSNN, ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

Nguồn tin: Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước

Xử lý tin: Nguyệt Minh