Seminar khoa học “The Naja kaouthia snake venom contains potent insulinotrophic peptide – Isolation, identification and characterization”1

Người trình bầy: TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phòng Miễn dịch học

Thời gian        : 14h00, ngày 31 tháng 7 năm 2014 (Thứ năm)

Địa điểm        : Phòng 120 - Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.
Phụ trách Quản lý khoa học
TS. Phùng ThuNguyệt