Thành viên cũ

  • Vũ Kim Xuyến - Đã nghỉ hưu
  • Nguyễn Thị Oanh - Đã nghỉ hưu
  • Nguyễn Quỳnh Châu - Đã nghỉ hưu
  • Nguyễn Kim Hiên - Đã nghỉ hưu
  • Vũ Thị Nhung - Đã nghỉ hưu
  • Phạm Minh Hương - Đã nghỉ hưu