Cán bộ Hợp đồng

ThS.NCS. Đặng Văn Tiến

           Chức vụ:           Nghiên cứu viên

           Điện thoại:       024.37562880      Fax: 024 38363144  E-mail: tien.bitech@gmail.com

           Địa chỉ:              Phòng 702  Nhà B4, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

CN. Nguyễn Thị Luy

           Chức vụ:           Nghiên cứu viên

           Điện thoại:       024.37562880      Fax: 024 38363144  E-mail: nguyenthiluy.dt@gmail.com

           Địa chỉ:              Phòng 702  Nhà B4, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

KS. Lê Trọng Tài

           Chức vụ:           Nghiên cứu viên

           Điện thoại:       024.37562880      Fax: 024 38363144  E-mail: lttai512@gmail.com 

           Địa chỉ:              Phòng 702  Nhà B4, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội