DANH SÁCH THÀNH VIÊN

TS. Lưu Thị Tâm

Nghiên cứu viênTam

Điện thoại: 04 7911059     Fax: 04 38363144

E-mail: tamluu5458kl@gmail.com

Qúa trình đào tạo

  • 2013-2017: Nghiên cứu sinh tại Viện Công nghệ sinh học
  • 2010- 2012: Học viên cao học của Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện KH và CNVN
  • 2003 – 2007: Sinh viên khoa sinh học trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chuyên ngành Công nghệ sinh học

Kinh nghiệm công tác

  • 9/2007 đến nay: Nghiên cứu viên phòng Công nghệ Tảo, Viện Công nghệ Sinh học, VAST

Lĩnh vực chuyên môn

  • Nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài vi tảo lục Haematococcus pluvialis Flotow giàu astaxanthin để ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản;
  • Phân lập và nuôi trồng theo các qui mô khác nhau một số loài vi tảo biển quang tự dưỡng có tiềm năng ứng dụng cao trong y hoc, dược học và trong nuôi trồng thuỷ sản;
  • Khai thác các chất có hoạt tính sinh học từ tảo biển dị dưỡng Schizochytrium mangrovei PQ6;
  • Phân tích quần thể tảo và định tên mẫu tảo có trong mẫu nước thải, nước ngọt dựa vào đặc điểm hình thái.

Giải thưởng

  • 11/2009: Giải báo cáo xuất sắc – báo cáo hội trường tại Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc tại Đại học Thái Nguyên