DANH SÁCH THÀNH VIÊN

Thành viên cũ

 • KTV.Đỗ Thị Là - Cán bộ nghỉ hưu
 • TS. Hoàng Thị Lan Anh - Cán bộ đã chuyển công tác năm 2020
 • KTV. Nguyễn Thị Sơn- Cán bộ nghỉ hưu
 • ThS. Đinh Thị Ngọc Mai - Cán bộ chuyển công tác
 • ThS.Đinh Đức Hoàng - Cán bộ chuyển công tác
 • ThS. Bùi Đình Lãm - Cán bộ chuyển công tác
 • ThS. Nguyễn Thị Minh Thanh - Cán bộ chuyển công tác
 • ThS. Nguyễn Thu Thủy - Cán bộ chuyển công tác
 • CN. Hoàng Tiến - Cán bộ chuyển công tác
 • CN. Hoàng Sỹ Nam - Cán bộ chuyển công tác 
 • CN. Nguyễn Đình Hưng- Cán bộ chuyển công tác 
 • TS. Luyện Quốc Hải - Cán bộ chuyển công tác 
 • CN. Phạm Ngọc Sơn - Cán bộ chuyển công tác
 • CN. Nguyễn Đức Bách - Cán bộ chuyển công tác
 • CN. Trần Kiên Cường - Cán bộ chuyển công tác