DANH SÁCH THÀNH VIÊN

Cán bộ hợp đồng

1 NCS. Lê Thị Thơm
Điện thoại : (+84)-24-37911059;
E-mail: thomcnsh@gmail.com

Lethithom
 2 TS. Nguyễn Cẩm Hà
Điện thoại : (+84)-24-37911059;
E-mail: hanguyen.bio@gmail.com
Cam Ha