Tất cả các công bố khoa học: 1203

2004 | Bài báo trong nước | 1242
2011 | Bài báo trong nước | 1348
2013 | Bài báo trong nước | 1241
2013 | Bài báo trong nước | 3660
2011 | Bài báo quốc tế | 1321
2009 | Bài báo quốc tế | 1245
2010 | Bài báo quốc tế | 1229
2013 | Bài báo quốc tế | 1283
2010 | Bài báo quốc tế | 1245
2013 | Bài báo trong nước | 1345
2010 | Bài báo trong nước | 1262
2003 | Bài báo trong nước | 1194
2011 | Bài báo trong nước | 1188
2009 | Bài báo trong nước | 1087
2009 | Bài báo trong nước | 1164
2013 | Bài báo trong nước | 1284