Tất cả các công bố khoa học: 1203

2004 | Bài báo trong nước | 1120
2011 | Bài báo trong nước | 1224
2013 | Bài báo trong nước | 1103
2013 | Bài báo trong nước | 3199
2011 | Bài báo quốc tế | 1175
2009 | Bài báo quốc tế | 1126
2010 | Bài báo quốc tế | 1105
2013 | Bài báo quốc tế | 1131
2010 | Bài báo quốc tế | 1099
2013 | Bài báo trong nước | 1218
2010 | Bài báo trong nước | 1115
2003 | Bài báo trong nước | 1074
2011 | Bài báo trong nước | 1073
2009 | Bài báo trong nước | 1035
2013 | Bài báo trong nước | 1138