Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1038
2012 | Bài báo quốc tế | 1070
2009 | Bài báo trong nước | 1114
2009 | Bài báo trong nước | 1281
2012 | Bài báo quốc tế | 1107
2011 | Bài báo quốc tế | 975
2010 | Bài báo trong nước | 1083
2010 | Bài báo trong nước | 1074
2012 | Bài báo quốc tế | 1062
2009 | Bài báo quốc tế | 1049
2009 | Bài báo quốc tế | 1059
2012 | Bài báo quốc tế | 1093
2013 | Bài báo trong nước | 1044
2012 | Bài báo trong nước | 1149
2011 | Bài báo quốc tế | 1052
2012 | Bài báo quốc tế | 1115
2010 | Bài báo trong nước | 1101
2013 | Bài báo trong nước | 3563