Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1856
2012 | Bài báo quốc tế | 1856
2009 | Bài báo trong nước | 1909
2009 | Bài báo trong nước | 2150
2012 | Bài báo quốc tế | 1923
2011 | Bài báo quốc tế | 1728
2010 | Bài báo trong nước | 1885
2010 | Bài báo trong nước | 1872
2012 | Bài báo quốc tế | 1926
2009 | Bài báo quốc tế | 1818
2009 | Bài báo quốc tế | 1831
2012 | Bài báo quốc tế | 1910
2013 | Bài báo trong nước | 1833
2012 | Bài báo trong nước | 1983
2011 | Bài báo quốc tế | 1857
2012 | Bài báo quốc tế | 1941
2010 | Bài báo trong nước | 1894
2013 | Bài báo trong nước | 6134
2012 | Bài báo trong nước | 1751