Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1435
2012 | Bài báo quốc tế | 1466
2009 | Bài báo trong nước | 1515
2009 | Bài báo trong nước | 1710
2012 | Bài báo quốc tế | 1515
2011 | Bài báo quốc tế | 1352
2010 | Bài báo trong nước | 1493
2010 | Bài báo trong nước | 1478
2012 | Bài báo quốc tế | 1483
2009 | Bài báo quốc tế | 1424
2009 | Bài báo quốc tế | 1424
2012 | Bài báo quốc tế | 1495
2013 | Bài báo trong nước | 1430
2012 | Bài báo trong nước | 1547
2011 | Bài báo quốc tế | 1458
2012 | Bài báo quốc tế | 1536
2010 | Bài báo trong nước | 1505
2013 | Bài báo trong nước | 4896
2012 | Bài báo trong nước | 1371