Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1622
2013 | Bài báo trong nước | 4085
2010 | Bài báo trong nước | 1716
2012 | Bài báo quốc tế | 1743
2013 | Bài báo quốc tế | 1742
2010 | Bài báo trong nước | 1829
2011 | Bài báo quốc tế | 1732
2013 | Bài báo trong nước | 1679
2010 | Bài báo trong nước | 1727
2012 | Bài báo quốc tế | 1699
2010 | Bài báo trong nước | 1757
2012 | Bài báo quốc tế | 1658
2013 | Bài báo quốc tế | 1612
2013 | Bài báo quốc tế | 1778
2012 | Bài báo quốc tế | 1729
2011 | Bài báo quốc tế | 1774
2010 | Bài báo quốc tế | 1586