Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 2261
2013 | Bài báo trong nước | 6070
2010 | Bài báo trong nước | 2445
2012 | Bài báo quốc tế | 2507
2013 | Bài báo quốc tế | 2466
2010 | Bài báo trong nước | 2536
2011 | Bài báo quốc tế | 2505
2013 | Bài báo trong nước | 2385
2010 | Bài báo trong nước | 2463
2012 | Bài báo quốc tế | 2432
2010 | Bài báo trong nước | 2509
2012 | Bài báo quốc tế | 2353
2013 | Bài báo quốc tế | 2282
2013 | Bài báo quốc tế | 2453
2012 | Bài báo quốc tế | 2447
2011 | Bài báo quốc tế | 2517
2010 | Bài báo quốc tế | 2265