Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1534
2013 | Bài báo trong nước | 3857
2010 | Bài báo trong nước | 1619
2012 | Bài báo quốc tế | 1649
2013 | Bài báo quốc tế | 1654
2010 | Bài báo trong nước | 1726
2011 | Bài báo quốc tế | 1624
2013 | Bài báo trong nước | 1586
2010 | Bài báo trong nước | 1627
2012 | Bài báo quốc tế | 1596
2010 | Bài báo trong nước | 1655
2012 | Bài báo quốc tế | 1569
2013 | Bài báo quốc tế | 1523
2013 | Bài báo quốc tế | 1699
2012 | Bài báo quốc tế | 1641
2011 | Bài báo quốc tế | 1684
2010 | Bài báo quốc tế | 1506