Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1860
2013 | Bài báo trong nước | 4878
2010 | Bài báo trong nước | 1991
2012 | Bài báo quốc tế | 2057
2013 | Bài báo quốc tế | 2039
2010 | Bài báo trong nước | 2088
2011 | Bài báo quốc tế | 2046
2013 | Bài báo trong nước | 1943
2010 | Bài báo trong nước | 2024
2012 | Bài báo quốc tế | 1988
2010 | Bài báo trong nước | 2034
2012 | Bài báo quốc tế | 1928
2013 | Bài báo quốc tế | 1873
2013 | Bài báo quốc tế | 2039
2012 | Bài báo quốc tế | 2001
2011 | Bài báo quốc tế | 2063
2010 | Bài báo quốc tế | 1848