Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 2171
2013 | Bài báo trong nước | 5789
2010 | Bài báo trong nước | 2346
2012 | Bài báo quốc tế | 2400
2013 | Bài báo quốc tế | 2371
2010 | Bài báo trong nước | 2438
2011 | Bài báo quốc tế | 2395
2013 | Bài báo trong nước | 2288
2010 | Bài báo trong nước | 2373
2012 | Bài báo quốc tế | 2338
2010 | Bài báo trong nước | 2398
2012 | Bài báo quốc tế | 2255
2013 | Bài báo quốc tế | 2187
2013 | Bài báo quốc tế | 2355
2012 | Bài báo quốc tế | 2348
2011 | Bài báo quốc tế | 2420
2010 | Bài báo quốc tế | 2173