Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1079
2011 | Bài báo quốc tế | 1183
2012 | Bài báo quốc tế | 1168
2009 | Bài báo quốc tế | 1082
2013 | Bài báo quốc tế | 1225
2009 | Bài báo trong nước | 1240
2010 | Bài báo trong nước | 1247
2013 | Bài báo quốc tế | 1201
2013 | Bài báo quốc tế | 1193
2013 | Bài báo trong nước | 1172
2012 | Bài báo quốc tế | 1179
2012 | Bài báo trong nước | 1224
2013 | Bài báo quốc tế | 1177
2009 | Bài báo quốc tế | 1148
2011 | Bài báo quốc tế | 1126