Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 969
2011 | Bài báo quốc tế | 1069
2012 | Bài báo quốc tế | 1059
2009 | Bài báo quốc tế | 983
2013 | Bài báo quốc tế | 1100
2009 | Bài báo trong nước | 1107
2010 | Bài báo trong nước | 1116
2013 | Bài báo quốc tế | 1087
2013 | Bài báo quốc tế | 1080
2013 | Bài báo trong nước | 1033
2012 | Bài báo quốc tế | 1062
2012 | Bài báo trong nước | 1097
2013 | Bài báo quốc tế | 1055
2009 | Bài báo quốc tế | 1035
2011 | Bài báo quốc tế | 1018