Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1735
2011 | Bài báo quốc tế | 1825
2012 | Bài báo quốc tế | 1861
2009 | Bài báo quốc tế | 1709
2013 | Bài báo quốc tế | 1978
2009 | Bài báo trong nước | 1920
2010 | Bài báo trong nước | 1944
2013 | Bài báo quốc tế | 1905
2013 | Bài báo quốc tế | 1899
2013 | Bài báo trong nước | 1858
2012 | Bài báo quốc tế | 1869
2012 | Bài báo trong nước | 1916
2013 | Bài báo quốc tế | 1862
2009 | Bài báo quốc tế | 1812
2011 | Bài báo quốc tế | 1765