Tất cả các công bố khoa học: 1203

2011 | Bài báo trong nước | 1036
2010 | Bài báo trong nước | 1214
2012 | Bài báo trong nước | 1233
2010 | Bài báo quốc tế | 1172
2011 | Bài báo trong nước | 1235
2011 | Bài báo quốc tế | 1275
2009 | Bài báo trong nước | 1213
2012 | Bài báo trong nước | 1286
2009 | Bài báo trong nước | 1224
2011 | Bài báo trong nước | 1201
2011 | Bài báo quốc tế | 1176
2011 | Bài báo quốc tế | 1137
2013 | Bài báo trong nước | 1188
2010 | Bài báo trong nước | 1168
2013 | Bài báo quốc tế | 1242