Tất cả các công bố khoa học: 1203

2010 | Bài báo trong nước | 1042
2012 | Bài báo trong nước | 1054
2010 | Bài báo quốc tế | 1002
2011 | Bài báo trong nước | 1056
2011 | Bài báo quốc tế | 1105
2009 | Bài báo trong nước | 1054
2012 | Bài báo trong nước | 1116
2009 | Bài báo trong nước | 1056
2011 | Bài báo trong nước | 1012
2011 | Bài báo quốc tế | 1023
2011 | Bài báo quốc tế | 987
2013 | Bài báo trong nước | 1034
2013 | Bài báo quốc tế | 1075