Tất cả các công bố khoa học: 1203

2011 | Bài báo trong nước | 1616
2010 | Bài báo trong nước | 1849
2012 | Bài báo trong nước | 1923
2010 | Bài báo quốc tế | 1804
2011 | Bài báo trong nước | 1891
2011 | Bài báo quốc tế | 1905
2009 | Bài báo trong nước | 1848
2012 | Bài báo trong nước | 1969
2009 | Bài báo trong nước | 1859
2011 | Bài báo trong nước | 1856
2011 | Bài báo quốc tế | 1788
2011 | Bài báo quốc tế | 1755
2013 | Bài báo trong nước | 1808
2010 | Bài báo trong nước | 1807
2013 | Bài báo quốc tế | 1884