Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1613
2010 | Bài báo trong nước | 1926
2012 | Bài báo trong nước | 1858
2011 | Bài báo trong nước | 1899
2013 | Bài báo trong nước | 1887
2011 | Bài báo trong nước | 1814
2009 | Bài báo quốc tế | 1846
2011 | Bài báo quốc tế | 1815
2009 | Bài báo trong nước | 1886
2009 | Bài báo trong nước | 1799
2011 | Bài báo quốc tế | 1890
2012 | Bài báo quốc tế | 1868
2012 | Bài báo quốc tế | 1870
2010 | Bài báo quốc tế | 1901
2009 | Bài báo quốc tế | 1561
2009 | Bài báo quốc tế | 1808
2010 | Bài báo trong nước | 1945