Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1358
2010 | Bài báo trong nước | 1643
2012 | Bài báo trong nước | 1600
2011 | Bài báo trong nước | 1612
2013 | Bài báo trong nước | 1612
2011 | Bài báo trong nước | 1544
2009 | Bài báo quốc tế | 1575
2011 | Bài báo quốc tế | 1545
2009 | Bài báo trong nước | 1624
2009 | Bài báo trong nước | 1522
2011 | Bài báo quốc tế | 1617
2012 | Bài báo quốc tế | 1588
2012 | Bài báo quốc tế | 1572
2010 | Bài báo quốc tế | 1625
2009 | Bài báo quốc tế | 1314
2009 | Bài báo quốc tế | 1516
2010 | Bài báo trong nước | 1655