Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 874
2010 | Bài báo trong nước | 1088
2012 | Bài báo trong nước | 1023
2011 | Bài báo trong nước | 1074
2013 | Bài báo trong nước | 1035
2011 | Bài báo trong nước | 1010
2009 | Bài báo quốc tế | 1054
2011 | Bài báo quốc tế | 1002
2009 | Bài báo trong nước | 1074
2009 | Bài báo trong nước | 1034
2011 | Bài báo quốc tế | 1086
2012 | Bài báo quốc tế | 1043
2012 | Bài báo quốc tế | 1037
2010 | Bài báo quốc tế | 1087
2009 | Bài báo quốc tế | 905
2009 | Bài báo quốc tế | 1007
2010 | Bài báo trong nước | 1102