Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 966
2010 | Bài báo trong nước | 1182
2012 | Bài báo trong nước | 1129
2011 | Bài báo trong nước | 1162
2013 | Bài báo trong nước | 1138
2011 | Bài báo trong nước | 1094
2009 | Bài báo quốc tế | 1137
2011 | Bài báo quốc tế | 1095
2009 | Bài báo trong nước | 1162
2009 | Bài báo trong nước | 1111
2011 | Bài báo quốc tế | 1168
2012 | Bài báo quốc tế | 1129
2012 | Bài báo quốc tế | 1117
2010 | Bài báo quốc tế | 1175
2009 | Bài báo quốc tế | 966
2009 | Bài báo quốc tế | 1088
2010 | Bài báo trong nước | 1185