Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1208
2009 | Bài báo trong nước | 1467
2010 | Bài báo trong nước | 1171
2010 | Bài báo trong nước | 1169
2011 | Bài báo trong nước | 1218
2009 | Bài báo quốc tế | 1122
2011 | Bài báo trong nước | 1159
2012 | Bài báo trong nước | 1043
2013 | Bài báo quốc tế | 1471
2011 | Bài báo quốc tế | 1160
2010 | Bài báo trong nước | 1206
2009 | Bài báo trong nước | 1321
2009 | Bài báo trong nước | 1190
2009 | Bài báo trong nước | 1191
2011 | Bài báo trong nước | 1219
2011 | Bài báo trong nước | 1175
2010 | Bài báo trong nước | 1165