Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1083
2009 | Bài báo trong nước | 1325
2010 | Bài báo trong nước | 1033
2010 | Bài báo trong nước | 1021
2011 | Bài báo trong nước | 1078
2009 | Bài báo quốc tế | 981
2011 | Bài báo trong nước | 1003
2013 | Bài báo quốc tế | 1315
2011 | Bài báo quốc tế | 1032
2010 | Bài báo trong nước | 1058
2009 | Bài báo trong nước | 1163
2009 | Bài báo trong nước | 1048
2009 | Bài báo trong nước | 1061
2011 | Bài báo trong nước | 1100
2011 | Bài báo trong nước | 1026
2010 | Bài báo trong nước | 1034