Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1897
2009 | Bài báo trong nước | 2208
2010 | Bài báo trong nước | 1865
2010 | Bài báo trong nước | 1870
2011 | Bài báo trong nước | 1904
2009 | Bài báo quốc tế | 1763
2011 | Bài báo trong nước | 1870
2012 | Bài báo trong nước | 1695
2013 | Bài báo quốc tế | 2232
2011 | Bài báo quốc tế | 1812
2010 | Bài báo trong nước | 1939
2009 | Bài báo trong nước | 2055
2009 | Bài báo trong nước | 1845
2009 | Bài báo trong nước | 1864
2011 | Bài báo trong nước | 1884
2011 | Bài báo trong nước | 1831
2010 | Bài báo trong nước | 1828