Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1883
2009 | Bài báo quốc tế | 1835
2011 | Bài báo trong nước | 1843
2009 | Bài báo quốc tế | 1570
2011 | Bài báo quốc tế | 1726
2012 | Bài báo quốc tế | 1920
2010 | Bài báo trong nước | 1939
2011 | Bài báo trong nước | 1864
2012 | Bài báo trong nước | 1857
2012 | Bài báo trong nước | 1889
2010 | Bài báo trong nước | 1841
2013 | Bài báo quốc tế | 1954
2011 | Bài báo trong nước | 1692
2009 | Bài báo trong nước | 2003
2013 | Bài báo quốc tế | 1895