Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1086
2009 | Bài báo quốc tế | 1053
2011 | Bài báo trong nước | 1057
2009 | Bài báo quốc tế | 863
2011 | Bài báo quốc tế | 958
2012 | Bài báo quốc tế | 1091
2010 | Bài báo trong nước | 1150
2011 | Bài báo trong nước | 1047
2012 | Bài báo trong nước | 1045
2012 | Bài báo trong nước | 1072
2010 | Bài báo trong nước | 1033
2013 | Bài báo quốc tế | 1170
2009 | Bài báo trong nước | 1137
2013 | Bài báo quốc tế | 1054