Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1213
2009 | Bài báo quốc tế | 1173
2011 | Bài báo trong nước | 1183
2009 | Bài báo quốc tế | 984
2011 | Bài báo quốc tế | 1073
2012 | Bài báo quốc tế | 1212
2010 | Bài báo trong nước | 1273
2011 | Bài báo trong nước | 1189
2012 | Bài báo trong nước | 1177
2012 | Bài báo trong nước | 1198
2010 | Bài báo trong nước | 1154
2013 | Bài báo quốc tế | 1294
2011 | Bài báo trong nước | 1066
2009 | Bài báo trong nước | 1268
2013 | Bài báo quốc tế | 1181