Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1127
2010 | Bài báo trong nước | 1074
2010 | Bài báo quốc tế | 1186
2010 | Bài báo quốc tế | 1082
2011 | Bài báo quốc tế | 1217
2010 | Bài báo quốc tế | 1124
2010 | Bài báo quốc tế | 1116
2013 | Bài báo quốc tế | 1136
2013 | Bài báo quốc tế | 1125
2013 | Bài báo quốc tế | 1030
2013 | Bài báo quốc tế | 1113
2009 | Bài báo trong nước | 1256
2009 | Bài báo trong nước | 1150
2011 | Bài báo trong nước | 1113
2011 | Bài báo trong nước | 3518
2001 | Bài báo trong nước | 1105
2013 | Bài báo trong nước | 1115
2011 | Bài báo trong nước | 1082
2012 | Bài báo trong nước | 1024
2013 | Bài báo trong nước | 1153