Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1060
2010 | Bài báo trong nước | 1006
2010 | Bài báo quốc tế | 1112
2010 | Bài báo quốc tế | 1002
2011 | Bài báo quốc tế | 1104
2010 | Bài báo quốc tế | 1036
2010 | Bài báo quốc tế | 1031
2013 | Bài báo quốc tế | 1063
2013 | Bài báo quốc tế | 1024
2013 | Bài báo quốc tế | 967
2013 | Bài báo quốc tế | 1035
2009 | Bài báo trong nước | 1167
2009 | Bài báo trong nước | 1076
2011 | Bài báo trong nước | 1025
2011 | Bài báo trong nước | 3233
2001 | Bài báo trong nước | 1015
2013 | Bài báo trong nước | 1041
2011 | Bài báo trong nước | 1015
2013 | Bài báo trong nước | 1080