Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1833
2010 | Bài báo trong nước | 1772
2010 | Bài báo quốc tế | 1889
2010 | Bài báo quốc tế | 1796
2011 | Bài báo quốc tế | 1931
2010 | Bài báo quốc tế | 1883
2010 | Bài báo quốc tế | 1866
2013 | Bài báo quốc tế | 1855
2013 | Bài báo quốc tế | 1867
2013 | Bài báo quốc tế | 1651
2013 | Bài báo quốc tế | 1820
2009 | Bài báo trong nước | 1990
2009 | Bài báo trong nước | 1902
2011 | Bài báo trong nước | 1839
2011 | Bài báo trong nước | 5854
2001 | Bài báo trong nước | 1810
2013 | Bài báo trong nước | 1845
2011 | Bài báo trong nước | 1808
2012 | Bài báo trong nước | 1738
2013 | Bài báo trong nước | 1878