Tất cả các công bố khoa học: 1203

2010 | Bài báo trong nước | 1190
2009 | Bài báo trong nước | 1229
2011 | Bài báo trong nước | 1247
2009 | Bài báo trong nước | 1248
2009 | Bài báo trong nước | 1184
2013 | Bài báo trong nước | 1222
2012 | Bài báo trong nước | 1212
2009 | Bài báo trong nước | 1014
2009 | Bài báo trong nước | 1230
2011 | Bài báo trong nước | 1186
2013 | Bài báo trong nước | 1206
2009 | Bài báo trong nước | 1255
2009 | Bài báo trong nước | 1204
2010 | Bài báo trong nước | 1217
2010 | Bài báo trong nước | 1214
2010 | Bài báo trong nước | 1204
2010 | Bài báo trong nước | 1151
2012 | Bài báo trong nước | 1218
2010 | Bài báo trong nước | 1169