Thông báo của Học viện Khoa học và Công nghệ về việc kéo dài thời gian thu hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2022

Ngày 08 tháng 3 năm 2022 Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 62/TB-HVKHCN và 63/TB-HVKHCN về việc kéo dài thời gian thu hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2022 đến hết ngày 01/4/2022

Chi tiết xem tại đây