Thông tin luận án NCS Trần Thanh Thủy

Tên đề tài luận án:Nghiên cứu đánh giá đa dạng vi sinh vật, sàng lọc, thu nhận và xác định tính chất của cellulase suối nước nóng Bình Châu, Việt Nam bằng kỹ thuật Metagenomics.
Chuyên ngành:Vi sinh vật học Mã số: 9 42 01 07
Họ và tên Nghiên cứu sinh:Trần Thanh Thủy
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Kim Thoa – Viện Công nghệ Sinh học
                                                   2. PGS. TS. Trần Đình Mấn – Viện Công nghệ Sinh học.
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã giải trình tự DNA metagenome vi sinh vật suối nước nóng Bình Châu và xây dựng được bộ dữ liệu DNA metagenome tinh sạch gồm 9,4 GB. Qua phân tích đã xác định được đa dạng vi sinh vật và các gen mã hóa cho cellulase. Cụ thể, phân loại học vi sinh vật gồm 41 ngành, 57 lớp, 128 bộ, 245 họ, 825 chi và 2.250 loài khác nhau; còn bộ dữ liệu về các gen mã hóa cho cellulase gồm 82 trình tự mã hóa cho endoglucanase, exoglucanase và β-glucosidase.

2. Đã lựa chọn được 2 trình tự gen denovogenes_18736 và denovogenes_32768 có độ tương đồng lần lượt là 50,35% và 53,94% so với các gen mã hóa cho cellulase trong GenBank và hai gen này đã được đăng ký trong GenBank với mã số lần lượt là QAU55420.1 và QAU55422.1. Đã biểu hiện và tinh sạch được 2 enzyme tái tổ hợp endoglucanase và β-glucosidase. Enzyme tái tổ hợp endoglucanase và β-glucosidase sau tinh sạch có hoạt tính riêng đạt lần lượt là 2,81 U/mg và 0,67 U/mg.

3. Đã xác định được các tính chất của enzyme cellulase tái tổ hợp là các enzyme ưa nhiệt và kiềm tính:

- Endoglucanase tái tổ hợp: pHopt 10; Topt 55ºC; ion Ca2+ và Na+ làm tăng hoạt tính enzyme, nửa chu kỳ sống của enzyme ở 55oC là 25,16 giờ. Cơ chất phù hợp cho enzyme là CMC và bột giấy. Động học enzyme khi sử dụng CMC làm cơ chất cho giá trị Km là 1 mg/ml và Vmax đạt 90,59 μmol/min/ml.

- β-glucosidase tái tổ hợp: pHopt 8,5; Topt 55ºC; ion Li+ có tác dụng làm tăng hoạt tính enzyme lên 25,5 lần. Nửa chu kỳ sống của enzyme ở 55oC là 11 ngày. Enzyme có chỉ số Km 0,66 mM và Vmax đạt 81,81 μmol/min/mg.