thông tin luận án NCS Phạm Thị Thúy Hoài

Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu và sử dụng chế phẩm vi sinh vật bản địa đối kháng với một số nấm gây hại rễ cây hồ tiêu tại Đăk Lắk"

Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 9.42.01.07

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thúy Hoài

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Việt Cường - Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung

                                                   2. PGS.TS. Trần Đình Mấn - Viện Công nghệ sinh học

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã thu được 02 mẫu DNA metagenome từ hai mẫu đất hồ tiêu tại Đăk Lắk đạt chất lượng cao. Đã xây dựng cơ sở dữ liệu gene 18S rRNA metagenome: 1.574 OTUs trong mẫu đất vườn tiêu bị bệnh; 1.318 OTUs trong mẫu đất vườn tiêu không bị bệnh.
2. Xác định tác nhân gây bệnh chủ yếu trên cây hồ tiêu tại Đăk Lăk thuộc chi Rhizoctonia; Phytophthora; Pytium; Pythium trong mẫu đất vườn tiêu bị bệnh cao hơn nhiều so với mẫu đất vườn tiêu không bị bệnh; Xác định được thành phần của nấm có khả năng ức chế được tác nhân gây bệnh thuộc chi Penicilium trong đất tiêu không bị bệnh cao gấp 2,5 lần so với đất tiêu bị bệnh.
3. Đã lựa chọn vi khuẩn Bacillus subtilis CM5crk, xạ khuẩn Streptomyces diastatochromogenes CM5.11cdk và vi nấm Penicillium oxalicum N1CS1crk để đánh giá hoạt tính đối kháng nấm bệnh. Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật gốc để bổ sung vào nền hữu cơ tạo phân bón vi sinh POLYFA - TN3. Phân vi sinh POLYFA-TN3 bón 2,0 kg/gốc, hiệu lực phòng trừ các bệnh chết nhanh, vàng lá thối rễ và thán thư lần lượt là 66 %, 64 % và 58 %; năng suất tăng gần 30 %. Tỷ suất lợi nhuận tăng 4,81.