Thông tin luận án NCS Trịnh Thị Thu Hà

Tên đề tài: Tách dòng, biểu hiện và nghiên cứu tính chất của endochitinase từ Bacillus thuringiensis phân lập ở Việt Nam
Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 9 42 01 07
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Thu Hà
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Ngô Đình Bính và PGS. TS. Đồng Văn Quyền
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Đã sàng lọc và tuyển chọn được chủng B. thuringiensis serovar kurstaki MSS1.1 sinh tổng hợp chitinase cao nhất (hoạt tính đạt 0,54 U/ml) từ 132 chủng Bacillus thuringiensis serovar kurstaki (Btk) phân lập ở Việt Nam.
2. Đã tách dòng, xác định trình tự nucleotide gen chiA từ chủng Btk MSS1.1 và đăng ký trong GenBank với mã số MF630994.
3. Đã biểu hiện thành công gen chiA trong E. coli BL21(DE3) với hiệu suất cao và cho hoạt tính cao. Chitinase tái tổ hợp (rChiA) thuộc họ glycosyl hydrolase 18 và được tiết ra khoang chu chất nhờ peptide tín hiệu của gen chiA được nhận biết bởi hệ thống biểu hiện trong E. coli.
4. Đã tinh sạch thành công rChiA, enzym này sau khi tinh sạch có khối lượng phân tử ~70 kDa, hoạt tính riêng đạt 72,11 U/mg protein với hiệu suất thu hồi 40,32%, độ tinh khiết 4,65 lần. rChiA hoạt động tốt nhất ở 40oC và pH 7; bền ở dưới 35oC và pH 7.
5. Đã chứng minh được các ion kim loại: Mn2+, Mg2+, Cu2+, Zn2+, Fe2+, Hg2+, Ag+ và EDTA làm giảm hoạt tính của rChiA và các ion: Ca2+, K+, Na+ làm tăng hoạt tính của rChiA. Các dung môi hữu cơ: ethanol, acetone, methanol, n-butanol và chất tẩy rửa (SDS) làm giảm hoạt tính của rChiA.
6. Đã chứng minh được: rChiA có khả năng ức chế sự sinh trưởng của nấm Fusarium oxysporum và Rhizoctonia solani; rChiA làm tăng hoạt tính diệt côn trùng của protein tinh thể Bt thể hiện ở giá trị LC50 giảm 8,04% và 6,80% tương ứng đối với sâu tơ và sâu khoang và rút ngắn thời gian gây chết của protein tinh thể Bt đối với sâu tơ (Plutella xylostella) và sâu khoang (Spodoptera litura) từ 72 giờ xuống còn 48 giờ (gây chết 100% đối với sâu tơ và 84,3% đối với sâu khoang).

Thông tin chi tiết xem tại đây