Thông tin luận án NCS: Nguyễn Thị Minh Hồng

Tên đề tài: "Đánh giá hoạt động của một số gen liên quan đến tổng hợp, tích lũy tinh bột và thử nghiệm chuyển gen SSIV vào cây sắn".
Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 9 42 01 21
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Minh Hồng
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: (1) PGS. TS. Phạm Bích Ngọc - Viện Công nghệ sinh học
                                                   (2) PGS. TS. Chu Hoàng Hà - Viện Công nghệ sinh học
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã phân lập và đánh giá được hoạt động của gen SSIV liên quan đến quá khả năng tổng hợp tinh bột từ lá và củ sắn.

2. Đã thu được những dòng thuốc lá chuyển gen mang cấu trúc pB121-C54:SSIV-cmyc:NOST với mức độ tích lũy hàm lượng tinh bột cao hơn so với những dòng thuốc lá chuyển gen mang cấu trúc pK7WG2D-35S:SSIV:T35S từ 19,7 – 48,1% và cao hơn 15,6 – 65,7% so với cây đối chứng.

3. Đây là công trình đầu tiên chuyển gen tăng cường sinh tổng hợp tinh bột SSIV dưới sự điều khiển promoter đặc hiệu ở củ C54 vào mô sẹo phôi hóa (FEC) của giống sắn KM140 thông qua A. tumefaciens. Kết quả bước đầu thu được 7 dòng sắn chuyển gen dương tính khi kiểm tra với PCR.

Xem chi tiết tại đây